Отказ от отговорност по имейл

1. Този имейл съдържа поверителна информация, която е собственост на Международната мрежа за баркодове и свързаните с нея компании (наричани по-долу „IBN“).
Този имейл може да подлежи на правна привилегия и никоя част от него не може да бъде възпроизвеждана, използвана и / или разпространявана под какъвто и да е формат без предварителното писмено съгласие на IBN.

2. Независимо от горното–

a) Информацията в този имейл е само за информационни цели. Той може да съдържа личните перспективи и разбирания на автора, които не са непременно еквивалентни на тези на IBN;

b) Въпреки че се предприемат всички разумни стъпки за гарантиране на точността, целостта и поверителността на данните или информацията, съобщени по имейл, IBN не поема никаква отговорност или отговорност за каквито и да било искове, загуби или щети (от каквото и да е естество), произтичащи от –

i) Неправилността или непълнотата на такава комуникация по имейл;

ii) Цифровата корупция на такава комуникация по имейл;

iii) Разчитането от всеки на такава комуникация по имейл за каквато и да е цел;

iv) Неуспехът на такава комуникация по имейл да достигне предназначението си;

3.Трябва също да се отбележи, че –

a) Никой служител или сътрудник на IBN не е упълномощен да сключва обвързващо споразумение от името на IBN с трета страна по имейл, без този служител или сътрудник да бъде надлежно упълномощен да го направи;

b) IBN имейл комуникациите са предназначени единствено за адресатите. Неволните получатели на имейл не могат да четат, издават, разпространяват или копират такива съобщения или прикачени файлове. Такова неразрешено използване е забранено и може да бъде незаконно.

c)Ако получите IBN имейл съобщение по погрешка, моля, уведомете незабавно подателя чрез имейл или друг носител и след това изтрийте оригиналното съобщение и прикачените файлове.